Privacyverklaring

Knoeien & Groeien vindt jouw privacy erg belangrijk, in het bijzonder de rechten van jou als klant met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Ik wil graag volledige transparantie naar jou als mijn klant en heb daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid om je rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AVP)

Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wie ben ik?

Knoeien & Groeien is een eenmanszaak gevestigd te Boekel, 5427 GB, Klein Rondeel 46. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81552114. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zal deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop jij verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen. 

Artikel 6 – Welke gegevens verzamel ik?

Hier kun je in een overzicht vinden welke gegevens ik verzamel, waarom ik dit doe en welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

DoelSoort gegevensJuridische grondslagBewaartermijn
Offerte & overeenkomstNaam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, rechtsvorm, Kamer van Koophandel nummer en email en de eventuele persoonsgegevens die jij verstrekt door het invullen van de vragenlijst.Uitvoering van de overeenkomst1 jaar na einde ovk
Facturatie & financiële administratieNaam, bedrijfsnaam, email, factuuradres, Kamer van Koophandelnummer,  BTW-nummer, bankgegevens en openstaande saldo.Wettelijke verplichting7 jaar
KlachtNaam, bedrijfsnaam, email en inhoud van en communicatie omtrent de klacht.Uitvoering van de overeenkomstDirect na afhandeling verwijderd.
RecensiesJouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van je bericht. Deze zullen wij delen op onze website, social mediaGerechtvaardigd belangNa verzoek van jou of indien niet meer representatief voor de dienstverlening

Artikel 7 – Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij toestemming hebt gegeven om deze gegevens aan mij te verstrekken.

Artikel 8 – Je rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar laura@knoeiengroeien.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten en uitleggen waarom ik je verzoek afwijs.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, met uitzondering van wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 10 – Slotbepaling

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik de gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar laura@knoeiengroeien.nl

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om kun je me dit laten weten. 

Daarnaast kun je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgevens (AVP)

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 21-10-2022 tot nader order.